Cenník pre poistencov nezmluvných poisťovní, cudzincov a samoplatcov

Ceny sú uvedené v €

služby recepcie 5.00
 telefonické upozornenie na termín vyšetrenie
 emailovú komunikáciu
 zasielanie všetkých požadovaných dokumentov, receptov ap. Poštou.
správa o chorobe 5.00
lekársky posudok o bolestnom a o sťažená spoločenského uplatnenia (Cena zahŕňa vypracovanie a doručenie
posudzovanému a jeho praktickému lekárovi. Cena nezahŕňa iné vyvolané náklady.) 30
opakované vystavenie lekárskeho nálezu a žiadanky 5.00
príplatok za vyšetrenie a konzultácia v cudzom jazyku 10.00
lekárska správa v cudzom jazyku 25.00
konzultácia zdravotného stavu na žiadosť pacienta 10.00
emailová komunikácia 15.00
konzultácia v domácnosti 120.00
Nadštandardné materiálové vybavenie 15.00
vyšetrenie na nemedicínske účely 50.00
aplikácia Botulotoxínu z nemedicínskych dôvodov 240.00
profylaxia migrény 240.00
VIP ročný poplatok 150.00
 VIP poplatok zahŕňa poskytovanie všetkých služieb nehradených zdravotnou poisťovňou na jeden rok,
priamy kontakt na lekára aj mimo ambulantných hodín. Neobsahuje prípadnú cenu liečiv a návštevu v
domácnosti.

prvé vyšetrenie 50.00
kontrolné vyšetrenie 40.00
kontrola výsledkov 10.00
vyšetrenie v domácom prostredí (Bratislava) 120.00
infúzia 20.00
sériová infúzia 15.00
obstrek 1.00
odber krvi 5.00

EMG vyšetrenie:
Meranie vodivosti 1 motorického nervu 13.00
Meranie vodivosti 1 senzitívneho nervu 5.00
Vyšetrenie EMG reflexov a neurofyz.funkcii:
(F-vlna, H-vlna, P 300, SSR) 16.00
Vyšetrenie 1 svalu ihlovou elektródou 15.00
Vyšetrenie ďalšieho sv. ihlovou elektróou 10.00
Kvantitatívna analýza motorickej jednotky (ihlová el.) 26.00
Repetitívna stimulácia, vyš. Nervovosvalovej platničky 10.00